Starosta

Starosta obce Chrastince :

Ing.  Jozef Varga