Heraldika

Opis I. návrhu erbu obce Chrastince

Erb je podľa vopred určených princípov a predpisov skonštruovaný odznak v tvare štítu. Založený na používaní zbraní v stredoveku, je to taký symbol, ktorý osoby, rodiny, rody, zbory, obce, mestá, resp. krajiny podľa zvykov, alebo na základe zásluh používali ako stály znak, odznak.
Tieto symboly prechádzali z generácie na generáciu. Konštrukcia takéhoto symbolu - erbu sa musí podriadiť prísnym heraldickým predpisom a pravidlám.
Graficko–historickému spracovaniu aj tohto erbu predchádzalo zhromažďovanie a vyhľadávanie množstva historických záznamov o udalostiach súvisiacich s touto usadlosťou.
Do tejto etapy zhromažďovania a spracovania historických faktov bolo zapojených množstvo zberateľov a odborníkov z rôznych oblastí historického bádania.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať Dr. Hausel Sándorovi riaditeľovi archívu v Balašských Ďarmotách  /Balassagyarmati levéltár/, Dr. Tekvička Árpádovi riaditeľovi archívu Nógrádskej župy /Nógrádmegyei levéltár/, Mgr. Tiborovi Pálinkásovi riaditeľovi múzea a galérie v Šahách, Mgr. Anna Ferencziovej riaditeľky múzea v Modrom Kameni, ako aj historikovi PhDr. PaeDr. Vladimírovi Siváčekovi CSc., za ich odbornú pomoc a cenné rady. Berúc do úvahy historické udalosti, miestne zvyky, určujúci spôsob života a charakteristický ráz tejto malej usadlosti, vznikol aj návrh tohto erbu, ako aj symbolov obce.


Návrh erbu, pečiatky a vlajky obce Chrastince /Harasti/

Heraldika

 

Hlavné časti erbu obce Chrastince:

Vodorovne a v spodnom poli zvislo, je na tri časti rozdelený erb v renesančnom štýle so zlatým okrajom. Vrchné políčko charakterizuje šľachtu a jej spojitosť s usadlosťou, kým spodná časť symbolizuje poddaných  tejto  usadlosti a ich charakteristický spôsob života.
V hornej časti erbu v svetlomodrom poli v strede na zelenej vyvýšenine stojí hnedý drevený hrad (palánk vár) s veľkou otvorenou bránou.
V tejto časti sa nachádza aj podľa mylných výkladov židovská hviezda a turecký polmesiac, tieto vznášajúce sa symboly nie sú ničím iným ako erbové symboly slávneho rodu Hunt – Pázmánovcov.
Tento rod po roku 980 vlastnil v tejto oblasti najväčšie majetky. Pravdepodobne po usadení sa tohto rodu v tejto oblasti boli to oni, ktorí na mieste starovekej pevnosti možno pevnosti z čias  Avarov, alebo Veľkomoravskej ríše, vybudovali pevnosť a hrad Koarszeg, starším menom Haradissa, ktorý sa spomína v prvej písomnej zmienke o usadlosti Chrastince z roku 1244 v darovacej listine Uhorského kráľa Bélu IV, kde daroval hrad aj s usadlosťami synovi Szügyi Abicka menom Miklós . V tejto listine sa spomínajú tri obce patriace k tomuto hradnému panstvu /Chrastince, Koláre, Riba/, kde sa Chrastince spomínajú ako hraničná usadlosť hradného statku.
Hrad bol postavený na vyvýšenine, terasy Ipľa vyzdvihnutej zo zaplavovanej nivy. K presnej lokalizácii tohto hradu zatiaľ nedošlo, existujú len dohady na základe malého množstva historických záznamov, s istotou sa dá potvrdiť len to, že tieto tri obce k hradnému statku patrili. Predpokladá sa len, že mohol ležať v trojuholníku medzi týmito tromi obcami. História obce bola spätá s týmto hradom a aby sa naň úplne nezabudlo aspoň v erbe jednej z obcí, ktoré k nej patrili bude odkaz na jej niekdajšiu majestátnosť. Spomínaný hrad je v erbe znázornený v hornej časti v strede.
Otvorená brána symbolizuje otvorenosť usadlosti a jej obyvateľov, priateľskosť, ako aj otvorenosť novým myšlienkam a výzvam budúcnosti.
Oprávnenosť použitia erbových symbolov Hunt – Pázmánovcov potvrdzuje aj listina z roku 1303, kde pred poradným zborom Vácského biskupa synovia Miklósa potomka Hunt – Pázmánovcov, Pázmán a Miklós si rozdelia majetky medzi nimi aj usadlosť Chrastince. Tento rod počas historickej existencie tejto usadlosti ju viackrát stratí a znovu získa.
Hornú a spodnú časť erbu v strede vodorovnej rozdeľuje strieborná /biela/ vlnovka. Táto strieborná /biela/ vlnovka symbolizuje rieku Ipeľ. Na tejto rieke tu žijúci rybárčili, dávala im bohaté úlovky, poháňala mlyny, zavlažovala polia, chránila ich pred nepriateľom, ale zavše brala aj obete a pustošila svojimi záplavami.
Obyvatelia tejto malej pravdepodobne vyše tisícročnej usadlosti sa väčšinou živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom. Toto sme sa snažili symbolizovať v spodnej časti erbu, ktorá charakterizuje život podaných v tejto usadlosti.
V ľavom políčku spodnej časti tiež na svetlomodrom podklade sa nachádza strapec hrozna červenej farby so zelenými listami. Pri strapci po bokoch mierne naklonený pluh a kosák.
V pravom políčku spodnej časti na zelenom podklade sa nachádzajú tri žlté obilninové klasy. Kým pluh a kosák symbolizujú poľnohospodársku činnosť, strapec hrozna symbolizuje vinohradníctvo. Tri klasy obilia môžu symbolizovať aj poľnohospodársku činnosť, ale okrem toho symbolizujú chlieb, hojnosť, prácu a život.
Táto maličká usadlosť je hrdá na svoju minulosť a ich vrúcny vzťah k tejto usadlosti ich núti zachovávať tradície a vyjadriť ich zrozumiteľnou formou symbolov, ktoré naznačia budúcim generáciám históriu a charakter tejto usadlosti. Takýmto symbolom by mal byť aj erb obce Chrastince.

S návrhom erbu a symbolov obce boli oboznámení aj obyvatelia obce, ktorí uvedené návrhy pozitívne s nadšením prijali. Zastupiteľský zbor obce na čele so starostom obce Chrastince uvedené návrhy dôkladne prehodnotili a v hlasovaní predložené návrhy  erbu, vlajky a pečiatky jednohlasne schválili. V uznesení sa zaviazali, že tento erb, vlajku a pečiatku zaradia medzi symboly obce.
Z tohto dôvodu starosta a obecný úrad obce Chrastince, doporučuje Heraldickej komisii MV SR tieto návrhy na posúdenie a žiada o zaregistrovanie uvedených symbolov v Heraldickom registri MV SR , ako erb, vlajka a pečiatka obce Chrastince. Po zaregistrovaní návrhu, obec zaradí erb, vlajku a pečiatku medzi svoje symboly a bude ich používať pri rôznych príležitostiach ako aj v úradnom styku.

Kompletné výtvarno-historické spracovanie erbu, vlajky a pečiatky, vyhľadávanie a zhromažďovanie historických faktov, a ich následné zapracovanie za pomoci  vyššie spomenutých odborníkov z oblasti  historického bádania, vykonali :

Fülöp Géza Zsolt
Ing.  Jozef Varga

Autori ako aj bývalá starostka obce Chrastince - Edita Čeryová - ešte raz ďakujú všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali svojimi cennými radami a nezištnou pomocou na vytvorení týchto symbolov obce Chrastince.