Terénna sociálna práca

Výberové konanie na pozíciu terénneho pracovníka v obci Chrastince.pdf (1.37 MB)

 

terénna sociálna práca

 

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdrojewww.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomociterénnych sociálnych pracovníkovaterénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity.Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti,zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

•          Zmluva o spolupráci číslo N20160127038

•          Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.02.2016

•          Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 31.08.2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankynenašej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník:  Ing. Mária Chalupková

Terénna pracovníčka/pracovník:

E- mail:  tsp.chrastince@gmail.com

Tel. kontakt:  +421907612583

Adresa kancelárie:  991 08  Chrastince 18