Rozvoj a výstavba

PHSR Chrastince.pdf (1.68 MB)


Rozvoj obce:

Možnosti rozvoja obce sú podmienené rôznymi faktormi. Hlavným a najdôležitejším faktorom sú financie, tzn. príjmy a výdavky obce. Hlavným zdrojom príjmov sú podielové dane, resp. dane a poplatky od občanov a miestnej podnikateľskej sféry.

Sme malá obec teda aj príjmy obce sú malé, pritom treba zabezpečiť každodenný chod a fungovanie obce ako aj služieb poskytovaných obecným úradom obce čo samozrejme vyžaduje financie na strane výdavkov.

Finančná situácia samospráv v súčasnom období je veľmi neuspokojivá. Z tohto dôvodu tak ako aj iné obce aj my sa snažíme získať ďalšie finančné zdroje prostredníctvom rôznych grantov a dotácií.

Pripravujeme územný plán obce. Je to dôležitý krok aby sme mohli efektívne naplánovať získané financie na rozvoj obce. Kvalitný územný plán môže byť taktiež dobrým vodítkom pri určovaní priorít rozvoja obce. Územný plán a stratégia rozvoja bude užitočná aj pri plánovaní aktivít obce týkajúcich sa výziev z fondov, operačných programov a pri uchádzaní sa o rôzne formy dotácií.

Každý občan našej obce, by mal mať záujem o zlepšovanie kvality života a spolunažívania v obci. Heslo dňa: "Cíťme sa doma dobre" tzn. doma je aj naša malá obec, rodina, príbuzní, kamaráti  a celá komunita v ktorej žijeme.


Hlavné aktivity a priority rozvoja obce:

Rok 2011:

Tento rok sa dá charakterizovať ako rok začínajúcich zmien v živote našej obce. Došlo k zmene starostu a OZ obce, ako aj k zmenám v spôsobe prístupu vo vykonávaní úradu obce.

Prvou aktivitou a prioritou po vstupe do úradu novozvoleného starostu obce bolo, skonsolidovanie činnosti úradu a zabezpečenie riadneho chodu obecného úradu. Bola vykonaná inventarizácia majetku obce, ako aj kontrola finančných tokov a hospodárenia za uplynulé obdobie. Boli zistené veľké nedostatky v tejto oblasti. Preto po vykonaní nevyhnutných kontrol a inventúr obec na základe uznesenía OZ obce podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti so spreneverou verejných financií resp. z podozrenia zneužitia právomoci verejného činiteľa. 

Ďalším dôležitým krokom bolo zjednanie nápravy v oblasti odpadového hospodárstva. V prvom rade išlo o odstránenie obrovského množstva nelegálnych skládok vo vnútri ako aj v katastri obce.

Nelegálne skládky boli odstránené. V rámci aktivačnej činnosti sme začali s čistením, prehlbovaním resp. zlepšením prietoku rigolov a vjazdov do dvora. Priebežne sme sa starali o údržbu zelene na verejných priestranstvách obce a rigoloch. Občania obce zapojení do aktivačnej činnosti sa priebežne starali o estetický vzhľad, údržbu, čistotu cintorína a kostola.

V rámci aktivačnej činnosti sa urobil veľký pokrok v údržbe verejnej obecnej zelene. V priebehu tohto roka sa vykonávali činnosti v súvislosti s vyčistením porastov, pri bývalej zvonici v dedine. Na tomto mieste sa plánuje vybudovanie oddychovej zóny - obecného parku.


Projekty:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Tento rok sme sa snažili pripraviť zázemie a zabezpečiť predfinancovanie k rekonštrukcii miestnych komunikácií. Neuspokojivým manažovaním tohto projektu nám hrozilo, že prídeme o financie určené na tento účel z PPA. Bolo vykonané nové výberové konanie na dodavateľa diela a na základe uznesenia OZ obce bude vypovedaná zmluva doterajšiemu dodavateľovi z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok. Predpokladaný termín zahájenia prác apríl 2012.

Program Leader - Tento rok sme podali žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov z OP Leader na rekonštrukciu autobusovej čakárne, a chodníka pre chodcov pozdĺž hlavnej cesty v obci. V súvislosti s tým prebehlo výberové konanie na dodavateľa diela. Bol vypracovaný projekt a vypracovaná technická dokumentácia. Boli zabezpečené potrebné vyjadrenia od jednotlivých štátnych orgánov a zainteresovaných inštitúcií pre potreby územného a stavebného konania. V súčasnosti je vydané k tomuto dielu právoplatné stavebné povolenie. Je predpoklad, že koncom februára dôjde k podpise zmluvy medzi PPA a obcou. Predpokladaný termín zahájenia prác apríl-máj 2012.

Dotácia na rekonštrukciu kúrenia OcÚ - Na základe výnosu MF SR č.5 ... sme v roku 2011 požiadali o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu kúrenia OcÚ. Našej žiadosti nebolo vyhovené. Podľa našich informácií z dôvodu vzniknutých problémov v oblasti hospodárenia a vedenia agendy účtovníctva obce za uplynulé obdobie, za čo nám hrozila sankcia zo strany ministerstva financií vo výške 500 000.- SK. Problémy sa nám v priebehu roka podarilo vyriešiť, sankciu obec nedostala, ale sme nedostali ani žiadaný finančný príspevok na rekonštrukciu kúrenia OcÚ. Tento rok (2012) sme požiadali Ministerstvo financií SR opätovne o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu kúrenia OcÚ.

Rekonštrukcia a zateplenie OcÚ - Obec v roku 2011 požiadala na základe výzvy o finančný príspevok na rekonštrukciu a zateplenie budovy OcÚ Chrastince z prostriedkov Enviromentálneho fondu. V súvislosti s týmto projektom taktiež bolo vykonané výberové konanie na dodavateľa diela. Bol vypracovaný projekt ako aj technická dokumentácia. V súčasnosti je vydané k tomuto dielu právoplatné stavebné povolenie. Čaká sa na vyjadrenie Enviromentálneho fondu

Výstavba Zberného dvo.ra separovaného odpadu - Obec v roku 2011 požiadala na základe výzvy o finančný príspevok na výstavbu Zberného dvora seperovaného odpadu z prostriedkov Enviromentálneho fondu. V súvislosti s týmto projektom taktiež bolo vykonané výberové konanie na dodavateľa diela. Bol vypracovaný projekt ako aj technická dokumentácia. Boli zaobstarané potrebné povolenia, vyjadrenia od jednotlivých štátnych orgánov, subjektov a zainteresovaných inštitúcií pre potreby územného a stavebného konania. V súčasnosti je vydané k tomuto dielu právoplatné stavebné povolenie. Čaká sa na vyjadrenie Enviromentálneho fondu. 

Výstavba kanalizácie - Obec v roku 2011 viedla rokovania s rôznymi inštitúciami v snahe získať prostriedky na výstavbu ČOV a kanalizácie odpadových a splaškových vôd. Bola dopracovaná projektová a technická dokumentácia. V súvislosti s týmto projektom ešte nebolo vykonané výberové konanie na dodavateľa diela. Boli zaobstarané potrebné povolenia, vyjadrenia od jednotlivých štátnych orgánov, subjektov a zainteresovaných inštitúcií pre potreby územného a stavebného konania. V súčasnosti je vydané aj k tomuto dielu právoplatné stavebné povolenie. V súčinnosti s obcami Lesenice, Malá čalomija a Koláre priebežne hľadáme riešenia na dofinancovanie uvedeného projektu.