Voľby Prezidenta SR 2019

e-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní členova a náhradníka do okrskovej volebenej komisie je:

chrastince@gmail.com

 

 

Prezidentské voľby SR 2019

 

Informácie pre voliča

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019, 

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania

druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

 

logominv.png

 

 

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky,
ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkon

 

 

 

Kandidáti na prezidenta SR

tu ku stiahnutiu