Krízový štáb obce

Po vykonaní volieb do územnej samosprávy, na ustanovujúcom zasadnutí OZ, na území obce Chrastince bol dňa 20. 11. 2022 zriadený  Krízový štáb obce (KŠO) Chrastince v novom zložení. 

Tento KŠO obce Chrastince má za úlohu riešenie rôznych krízových situácií v pôsobnosti obce, medzi inými aj opatrenia v prípade vzniku ďalšej vlny akejkoľvek pandémie, resp. úkony týkajúce sa zamedzenia šírenia ochorenia „COVID – 19“ na území obce Chrastince.  

Všetky opatrenie prijaté Krízovým štábom obce Chrastince smerujú predovšetkým  k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Chrastince a sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o ohľaduplnosť a spoluprácu pri riešení krízovej situácie.

 

Zloženie krízového štábu obce CHRASTINCE:

Ing. Jozef Varga – starosta obce, predseda KŠO

Mgr. Kristian Ferianc – poslanec, podpredseda KŠO

Zuzana Husárová Ballová –  člen KŠO

Tibor Varga ml. – poslanec OZ, člen KŠO

Jozef Budai  - poslanec OZ, veliteľ DHZO, člen KŠO

Bc. Adrian Varga – poslanec OZ, člen KŠO

Ing. Mária Chalupková – zamestnanec OcÚ, člen KŠO

Zuzana Lacková – zamestnanec OcÚ, tajomník KŠO

 

Zasadnutia Krízového štábu Obce:

KŠO - 2020 I. Zasadnutie Krízového štábu obce.pdf (352.51 kB)

KŠO - 2020 II. Zasadnutie Krízového štábu obce.pdf (351.98 kB)

KŠO - 2020 III. Zasadnutie Krízového štábu obce.pdf (339.77 kB)

KŠO - 2020 IV. Zasadnutie Krízového štábu obce.pdf (348.58 kB)

 

Sumár opatrení zo zasadnutia

Krízového štábu obce Chrastince dňa 27. 3. 2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Chrastince  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Chrastince. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Krízový štáb obce Chrastince berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2775/2020 zo dňa 24. 3. 2020, OLP/2733/2020 zo dňa 24. 3. 2020, OLP/2732/2020 zo dňa 24. 3. 2020, OLP/2731/2020 zo dňa 23. 3. 2020.

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR sa od utorka 24. 3. 2020 zakazuje organizovať a usporadúvať všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v pôsobnosti obce Chrastince. Opatrenie trvá až do odvolania.

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR sa všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 25. 3. 2020 od 00:00 hod. až do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad rúškom, respirátor, šál, šatka atď.)

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR  s účinnosťou od 25. 3. 2020 až do odvolania v pôsobnosti obce Chrastince sa nariaďuje každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť predajňu potravín, zároveň sa nariaďuje každú nedeľu v mesiaci týmto prevádzkam vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov (sanitárny deň).

Obec Chrastince upozorňuje občanov na telefónne linky, pomoci pre seniorov a ľudí,  ktorí sú obmedzení opatreniami a potrebujú pomoc pri zabezpečení jedla, potravín alebo liekov. Ide o linky zriadené v pôsobnosti obce Chrastince tel.: +421 47 48 94 105, mob:  + 421 907 612 583 resp. + 421 918 505 146.

Ďalšie aktuálne informácie po zasadnutí KŠO Chrastince po 27.03.2020:

Na základe Rozhodnutia MŠ VVaŠ SR Číslo: 2020/10610:1-A1030, zo dňa 26. Marca 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

 a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020

- celé znenie Rozhodnutia je dostupné na www.chrastince.sk v položke „COVID 19“

 

Na základe Opatrenia ÚVZ SR Číslo: OLP/2777/2020, zo dňa 29.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

Opatrenia:

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

2. predajní drogérie,

3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,

4. predajní novín a tlačovín,

5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

6. prevádzok telekomunikačných operátorov,

7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,

9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,

10. práčovní a čistiarní odevov,

11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,

13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,

14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,

15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,

16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,

17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

18. prevádzok kľúčových služieb,

19. zberných dvorov,

20. predajní metrového textilu a galantérie,

21. predajní a servisov bicyklov,

22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,

23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

- celé znenie Rozhodnutia je dostupné na www.chrastince.sk v položke „COVID 19“